ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Курси Адміністраторів в Києві

Курси адміністраторів в Києві

Програма навчального курсу: “Адміністратор (готелів, салонів, ресторанів)”

  1. Загальнопрофесійна підготовка для адміністраторів.

1.1. Інформаційні технології.

1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва.

1.3. Основи трудового законодавства.

1.4. Техніка пошуку роботи.

  1. Професійно-теоретична підготовка для адміністраторів.

2.1. Документаційне забезпечення управління.

2.2. Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства.

2.3. Організація обслуговування відвідувачів.

2.4. Основи рекламного маркетингу і дизайну.

2.5. Українське ділове мовлення і редагування службових документів.

2.6. Основи професійної етики і естетики.

2.7. Психологія роботи з людьми.

2.8. Охорона праці.

III. Професійно-практична підготовка для адміністраторів.

  1. Консультації.
  2. Державна кваліфікаційна атестація (іспит).

Інформаційні технології

Тема 1. Інформація та інформаційні технології:

• Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології:

• Програми для створення текстових документів: MS word, Publisher;

• Програми для створення графічних документів.

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси:

• Практичні роботи (Пошук в мережі, створення публікації,  використання електроної пошти).

 

Основи  галузевої економіки і підприємництва

 

Тема 1. Загальгі основи суспільного виробництва:

• Основні завдання курсу;

• Поняття економіки;

• Типи економічних систем.

 

Тема 2. Галузева структура економіки України:

• Розвиток економіки України на сучасному єтапі;

• Основні галузі економіки України;

• Галузева структура економіки України.

 

Тема 3. Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції:

• Досягнення, проблеми та перспективи галузі;

• Особливості роботи в умовах ринку;

• Тенденції діяльності;

• Умови функціонування ринку;

• Формування ринку в Україні.

 

Тема 4. Система підприємництва. Організація власного бізнесу:

• Мікроекономіка;

• Підприємництво, його типи і види;

• Умови розвитку підприємства;

• Умови, порядок створення, реорганізація та ліквідація підприємств;

 

Лабораторно-практична робота №1: Розробка бізнес-плану щодо розвитку сучасного підприємства.

 

Лабораторно-практична робота №2: Оформлення документації щодо власної справи.

 

Тема 5. Система управління. Менеджмент:

• Типи системи менеджменту;

• Сучасні вимоги до менеджера;

• Культура управління та підготовка менеджерів.

 

Лабораторно-практична робота №3: Визначення умов необхідних для діяльності менеджера.

 

Тема 6. Маркетингове управління галуззю:

• Сутність, принципи та функції маркетингу, його види;

• Принципи маркетингу та менеджменту, механізми соціального регулювання ринкової економіки;

• Види маркетингової діяльності;

• Реклама та її роль;

• Сучасні вимоги до маркетингової системи.

 

Тема 7. Процес ціноутворення. Витрати виробництва:

• Показник ефективності виробництва;

• Витрати виробництва;

• Поняття про ціні та їх види;

• Система оподаткування доходів підприємтва;

• Класифікація податків;

• Пільги при оподаткуванні доходів.

 

Лабораторно практична робота №4: Формування ціни в умовах конкуренції ринку.

 

Тема 8. Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість і безробіття в галузі:

• Форми організації праці;

• Організація робочого місця;

• Раціональний режим праці і відпочинку;

• Норми виробітку, порядок їх установлення і перегляду;

• Тарифна система її елементи;

• Заробітна плата, її форми і системи;

• Реальна заробітна плата і захист від інфляції.

Лабораторно практична робота №5: визначення ситуації на ринку праці.

Тема 9. Інтеграція України в світову економіку. Перспективи і проблеми галузі:

• Орієнтири світової економіки;

• Міжнародна екомічна інтеграція;

• Тенденції економічного розвитку Західної Європи;

• Проблема входження України в світове господарство;

• Проблеми і перспективи галузі.

Основи трудового законодавства

Тема 1. Законодавство про працю України та його складові частини Кодекс законів про працю України:

• Конституція України про право громадян на працю.

Тема 2. Колективний договір та порядок його укладання:

• Сфера укладання;

• Сторони;

• Зміст;

• Термін дії;

• Контроль за виконанням;

• Звіт про виконнаня.

Тема 3. Трудовий договорі, Закон України “Про внесення змін та доповнень, що стосуються трудового договору в КЗпП України”:

• Зміст;

• Терміни;

• Випробування під час прийому на роботу;

• Переведення на іншу роботу;

• Підстави припинення трудового договору;

• Трудова угода;

• Контракт як форма трудової угоди.

 

Лабораторно-практична робота №1: Відпрацювання навичок укладання трудового договору та контракту.

 

Тема 4. Забезпечення зайнятості працівників. які вивільняються. Закон України “Про зайнятість населення”.

• Порядок Вивільнення працівників;

• Професійна підготовка та перепідготовка незайнятих громадян;

• Компенсації та гарантії при втраті роботи.

 

Тема 5. Робочий час та час відпочинку. Закон України “Про відпустки”:

• Норма тривалості-робочого часу;

• Робота в нічний час;

• Неповний робочий час;

• Робота у вихідні дні;

• Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні;

• Щорічні основні відпустки та порядок їх надання.

 

Тема 6. Нормування праці та заробітна плата:

• Відрядна оплата праці;

• Погодинна оплата праці;

• Норми виробітку та норми часу;

•Тарифні ставки та оклади;

• Форми та система оплати праці.

 

Тема 7. Трудові книжки. Постанова Кабінету Міністрів України “Про трудові книжки працівників”:

• Трудова книжка – основний документ трудової діяльності;

• Порядок заповнення трудової книжки;

• Облік та зберігання трудових книжок;

• Термін видачі трудової книжки при звільненні.

 

Лабораторно-праткична робота №3: Віпрацювання навичок заповнення трудових книжок, їх збереження.

 

Тема 8. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку:

• Забезпечення трудової дисципліни;

• Правила внутрішнього тудового розпорядку.

 

Тема 9. Матеріальна відповідальність працівників та підстави до її притягнення:

• Види матеріальної відповідальності;

• Договори про  матеріальну відповідальність;

• Визначення розміру збитків та порядок його відшкодування.

 

Лабораторно-практична робота №4 : Відпрацювання навичок укладання договорів про матеріальну відповідальність та визначення суми відшкодування втрат матеріально-відповідальної особи.

 

Тема 10. Законодавство України про забезпечення безпечних умов праці;

• Санітарно-гігієнічні умови праці;

• Безпека праці на робочому місці;

• Дотримання вимог охорони праці.

 

Тема 11. Особливості праці жінок. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”:

• Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок;

• Обмеження праці жінок на роботах в нічний час;

• Відпустка по вагітності, родах та догляду за дитиною.

 

Тема 12. Праця молоді. Суміщення роботи з навчанням:

• Права неповнолітніх.

Техніка пошуку роботи

Тема 1. Кроки ефективного пошуку роботи:

• Шляхи і напрямки пошуків джерел вакансії;

• Види контрактів з роботодавцем;

• Резюме, об’яви, ділові листи, телефонні розмови, кадрові агенції тощо.

Тема 2. Особливості оформлення відносин з  роботодавцем:

• Види контрактів розв’язання трудових суперечок.

Тема 3. Соціально психологічний аспект адаптації:

• Соціально адаптовність людини до свого становища в суспільстві.

Документаційне забезпечення управління

Тема 1. Основні поняття про документи:

• Класифікація документів;

• Основні правила складання документа;

• Загальні принципи оформлення.

Лабораторно -практична робота 1: Складання бланку документа.

Тема 2. Особливості оформлення реквізитів документа:

• Вид документа;

• Випадки зображення герба на документі;

• Автор документа та його адреса;

• Дата та індекс на документі;

• Зміст заголовка документа;

• Текст документа як головний його реквізит;

• Погодження документа.

Лабораторно-практична робота 2: Оформлення формуляр-зразка документа організаційно-розпорядчої документації формату А4(ДСТУ 6.38-90).

 

Тема 3. Види документації:

• Організаційно-розпорядчі документи: положення, рішення, розпорядження, наказ, вказівки.

Лабораторно-практична робота 3: Складання організаційно-розпорядчої документації та довідково-інформаційної документації.

 

Тема 4. Документація прийняття на роботу:

• Оформлення різновидностей трудового договору;

• Оформлення наказу по особовому складу.

Лабораторно практична робота 4: Складання документації по прийняття на роботу.

Тема 5. Укладання особової справи і ведення облікової документації.

• Групування документів в особовій справі;

• Складання опису документів особистої справи.

 

Лабораторно-практична робота 5: Формування особової справи.

 

Лабораторно-практична робота 6: ОФормлення головного робочого документа відділу кадрів.

 

Тема 6. Ведення книг та журналів обліку.

• Головного робочого документа відділу кадрів;

• Реєстрація наказів в книги;

• Книги обліку руху трудових книжок.

 

Лабораторно-практична робота 7. Оформлення головного робочого документа кадрів.

 

Тема 7. Документування пенсій, премій і матеріальної допомоги:

• Документація по призначенню матеріальної допомоги;

• Порядок призначення пенсій.

 

Лабораторно-практична робота 8: Оформлення пенсій та премії.

Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства

Тема 1.  Законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо єдиної державної кадрової політики:

• Принцип відбору і використання кадрів.

Тема 2. Управління персоналом в системі менеджменту організацій:

• Організація процесу управління;

• Основні вимоги до адміністратора-менеджера.

Тема 3. Управління персоналом як соціальна система:

  • • Персонал як суб’єкт і об’єкт управління.

 

Лабораторно-практична робота 1: Відпрацювання навичок організації процессу управління.

 

Тема 4. Формування колективу організації і його соціальний розвиток:

• Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації;

• Лідерські якості адміністратора;

• Психологічна сумісність працівників організації;

 

Тема 5. Кадрова службаінструмент реалізації кадрової політики:

• Морально-психологічні  вимоги до адміністратора;

• Основні функціональні обов’зяки менеджера персоналу;

• Служби персоналу: роль та функції;

• Атестація персоналу.

 

Лабораторно-практична робота 2: Складання звіту про якісний склад персоналу організації.

 

Тема 6. Планування і прогнозування у роботі з персоналом:

• Основні види планування.

 

Лабораторно-практична робота 3: Складання планів, прогнозування управління кажрами і його основні завдання і методи. Основи соціального партнерства. Аналіз плинності кадрів.

 

Тема 7. Організація і технологія управління персоналом:

• Комплектування штату;

• Система організації, підбору і розміщення робітничих кадрів на підприємництва;

• Місце адміністратора у системі управління;

• Основні рівні і стилі управління;

• Типи керівників.

 

Лабораторно-праткична робота 4: Відпрацювання навичок організації процесу управління.

Лабораторно-практична робота 5. Відрпрацювання навичок прийняття рішень.

Лабораторно праткична робота 6. Конфліктні ситуації. Причини виникнення конфлікту в колективі. Методи розв’язання конфліктів керівниками з різним стилем керівництва. Усунення конфлікті.

Лабораторно-практична робота 7. Відпрацювання навичок вирішення конфліктів при управлінні.

Лабораторно-практична робота 8. Дії адміністратора в конфліктних ситуаціях. Управління виробничою дісципліною.

Лабораторно-практична робота 9. Підготовка наказу з питань заохочення або дисциплінарного стягнення працівнику.

Лабораторно-практична робота 10. Тренінг управління майстерності.

Лабораторно-практична робота 11. Складання схеми витрат робочого часу. Інноваційні методи управління в роботі адміністратора.

Лабораторно-практична робота 12. Тренінг використання інтерактивних методів управління в роботі адміністратора менеджера.

 

Організація  обслуговування відвідувачів

 

Тема 1. Завдання організації обслуговування відвідувіачів:

• Організація обслуговування відвідувачів: роль і функції. Види обслуговування. Сфери діяльності адміністратора.

 

Тема 2. Наукові основи організації праці адміністратора:

• Наукова організація праці адміністратора. Організація робочого місця.

 

Лабораторно-практична робота 1.  Підготовка і обладнання зони облсуговування відвідувачів.

 

Лабораторно-практична робота 2. Тренінг визначення рівнів інтелекту і вольового підготовленості адміністратора до роботи з людьми.

 

Тема 3. Технологія обслуговування відвідувачів:

• Головні завдання аддміністратора з метою створення якісного обслуговування відвідувачів;

• Поведінка адміністратора під час зустрічі клієнта;

• Форми вітання;

• Якість обслуговування. ефективність і культура обслуговування відвідувачів;

• Спілкуваання адміністратора з відвідувачами. Головні аспекти спілкування. Техніка і засоби спілкуваання з клієнтами у різних умовах і ситуаціях.

 

Лабораторно-практична робота 3. Тренінг удосконалення техніки спілкування.  Схема проведення ділової зустрічі.

 

Лабораторно-практична робота 4. Рольова гра: проведення ділової зустрічі.

 

Лабораторно-практична робота 5 . Комунікаційні технології у роботі адміністратора.

 

Тема 4. Робота з офісною технікою в процесі обслуговування відвідувачів:

• Прийом, передача і обробка інформації длявдівідувачів. Виготовлення ксерокопій, довідоку, угод, анкет, форм, тощо.

 

Лабораторно-практична робота 6. Робота зз копіювальною технікою

 

Лабораторно-практична робота 7. СТворення, відправлення та прийняття факсових повідомлень.

 

Лабораторно-практична робота 8. Робота з електронною поштою

 

Лабораторно-практична робота 9. Проведення селекторної наради.

 

Тема 5. Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих проблем:

• Суть і характеристика факторів;

• Засоби впливу адміністратора на відвідувача.

 

Лабораторно-практична робота 10. Вчинки і ситуації.

 

Осонови рекламнго меркетингу і дизайну

 

Тема 1. Соціальні- основи маркетиннгу – задоволення потреб людей:

• Суть маркетингу;

• Концепції управління маркетингом.

 

Тема 2. Процес управління маркетингом:

• Навички елементів управління маркетингом;

• Маркетингові дослдіження, інформації, оточення;

• Ринки індивідульних покупців, ринки підприємств, вимірювання обсягів та сегментування ринку;

• Розміщення товару на ринку, розробка товару;

• Визначення цін;

• Методи поширенні та стимулювання збуту товарів.

 

Тема 3. Реклама, стимулювання збуту та пропаганда. Види. мова та стиль реклами:

• Завдання і значення реклами;

• Види реклами;

• Стильне оформлення реклами.

 

Лабораторно-практична робота 1: Підготування словесну рекламу, оформити її, визначити вид, проаналізуцвати мову і стиль. Комп’ютерна реклама.

 

Лабораторно-практична робота 2. Виготовлення комп’ютерна реклами.

 

Тема 4. Упраління поведінкою працівників в умовах маркетингової концепції управління виробництвом:

• Процес управління маркетингом.

 

Лабораторно-практична робота 3. Презентація товару, який виготовила організація.

 

Тема 5. Реклама як об’єкт дизайну:

• Рекламний менеджмент:

• Основі етапи розвитку реклами.

 

Лабораторно-практична робота 4. Виготовлення рекламної продукції, яку випускає фірма.

 

Тема 6. Дизайн службових приміщень:

• Роль дизайну в роботі адміністратора;

• Види дизайну службових приміщень;

• Принцип планування і оформлення службовох приміщень, вітрини, зони обслуговування відвідувачів.

 

Лабораторно-практична робота 5. Оформлення дизанером зони обслуговування відвідувачів.

 

Українскье ділове мовлення та основи редагування службових документів

 

Тема 1. Вступ:

• Мовна політика в Україні;

• Культурна ділового мовлення. Вимоги до мовлення.

 

Тема 2. Усну ділове мовлення:

• Особливості усного ділового мовлення;

• Прийом відвідувачів;

• Телефонна розмов;

• Бесіда;

• Форми ввічливості;

• Ділова нарада;

• Особливості публічного виступу;

• Культура ділового мовлення.

 

Тема 3. Лексичні засоби мови:

• Особливості офіційно-ділового стилю;

• Слово. Значення слова.

 

Лабораторно-практична робота 1. Дослідження різних груп української лексики.

 

Лабораторно-практична робота 2. Заміна іноземних термінів українськими словами.

 

Тема 4. Морфологічні засоби мови:

• Іменник;

• Прикметник;

• Числівник;

• Дієслово;

• Прислівник.

 

Лабораторно-практична робота 3. Стилістичне використання різних частин мови.

 

Тема 5. Синтаксичні засоби мови:

• Просте речення;

• Узгодження присудка з підметом;

• Однордні члени речення;

• Складне речення;

• Особливості його будови.

 

Тема 6. Стилістика діловох мови:

• Поняття “Документ” , “Службовий документ”;

• Вимоги до тексту службового документа.

 

Лабораторно-практична робота 4. Визначення стилістичних засобів мови.

 

Тема 7. Стилістичні особливості складання довідково-інформаційної документіції:

• Призначення, ознаками та правила оформлення довідково-інформаційних документів;

• Орфографія й пунктуація;

• Культура ділового мовлення;

• Службові листи та їх стиль. Види службових листів;

• Типи документів та їх стиль. Особливості структури організаційних документів;

• Ознаки й призначення розпорядчих документів;

• Культура ділового мовлення.

 

Тема 8. Логічна послідовність документів. Редагування службових документів:

• Етапи роботи над текстом;

• Види правлення текстів;

• Техніка пралвення тексту.

 

Лабораторно-праткична робота 5. Правлення текстів.

 

Лабораторно-практична робота6. Редагування таблиць.

 

Лабораторно-практична робота 7. Складання та редагування службових документів(розписки, доручення, довідки).

 

Лабораторно-практична робота 8.  Витяг з наказів, вказівки та посадові інструкції. Протокол та витяг з протоколу. Складання відгуку.

 

Лабораторно-практична робота 9.  Складання службових листів.

 

Лабораторно-практична робота 10. Складання довідково-інформаційної документації

 

Лабораторно-практична робота 11. Складання організаційно-розпорядочної документації.

 

Основи професійної етики і естетики

 

Тема 1. Вступ:

• Поняття професійної етики і естетики.

 

Тема 2. Історія і розвиток світового етикету:

• Історія походження і розвиток понять “етика”, “етикет”. Формування правил поведінки в стародавньому суспільстві. Міжособистісні стосунки в епоху середьовічча та нового часу.

 

Лабораторно-практична робота 1. Правила поведінки у суспільному середовищі Древньої Греції, стародавнього Риму і древнього Китаю. Придворний ектикет та етикет класичної доби .

 

Тема 3. Основні психологічні поняття категорій:

• Ектика;

• Естетика;

• Такт;

• Етика;

• Мистецтво спілкування;

• Естетика вербального спілкування та техніки мовлення.

 

Лабораторно-практична робота 2. Тренінг “Спілкування в діловому середовищі”.

 

Лабораторно-практична робота 3. Скласти словник професійних термінології.

 

Тема 4. Естетика організації адміністраторської справи.

• Естетичні вимоги до професії “Адміністратор”;

• Морально- естетичні вимоги.

 

Лабораторно-практична робота 4. Укладання резюме.

 

Лабораторно-практична робота 5. Рольова гра: “Співбесіда адміністратора під час прийому на роботу”.

 

Тема 5. Естетика і професійна етика роботи адмінстратора:

• Етикет ділової людини;

• Основні правила етикету.

 

Лабораторно-практична робота 6. Рольова гра: “Етикет, адміністратора”.

 

Лабораторно-практична робота 7. Етичний рівень адміністратора.

 

Лабораторно-практична робота 8 . Виготовлення візитки.

 

Лабораторно-практична робота 9. Естетичний вигляд одягу адміністратора.

 

Тема 6. Значення етики і естетики для успішної реалізації поставлених завдань.

 

Психологія роботи з людьми

 

Тема 1. Психологія людини: природне і соціальне:

• Основні методи психології управління персоналом.

Тема 2. Вікові особливості:

• Вікові особливості розвиткку пам’яті, мислення та уваги.

Тема 3. Психологія статевих відміностей:

• Стать та особливості професійного вибору;

• Основні типи розвитку особистості у чоловіків та  жінок;

• Врахування статевовікових особливостей при організації взаємодії та ділового спілкування.

Тема 4. Розкриття поняття цілеспрямованості особистості:

• Троїстічсть особистісної цілеспрямованості;

• Ділова цілеспрямованість;

• Методи виявлення цілеспрямованості особистості у працівників.

Лабораторно-практична робота 1. Методи виявлення цілеспрямованості працівників.

Тема 5. Загальні та спеціальні здібності:

• Інтереси та захоплення;

• Специфічні типи людей (художній, розумовий та середній);

• Типи мислення;

• Спеціальні здібності.

 

Тема 6. Емоційні- вольова сфера особистості:

• Емоції та почуття. Діагностика емоційного стану;

• Вольова сфера особистості;

• Готовність до ризику;

• Сила волі;

• Визначення вольових якостей працівників в практиці роботи з персоналом.

Лабораторно-практична робота 3. Діагностика емоційних станів в умовах трудової діяльності.

 

Тема 7. Психологія особливості поведінки їх врахування:

• Типи темпераментів та їх особливості їх визначення;

• Характеристики основних типів темпераменту.

Лабораторнопрактична робота 4. Методи виявлення типів темпераменту.

Лабораторно-практична робота 5. Методи виявлення характерних особливостей працівників.

Тема 8. Оcобливості в трудовому колективі.

• Соціальні норми;

• Професійна діяльність та спілкування в умовах соціального контролю.

Лабораторно-практична робота 6. Виявлення симпатій та симпатій в трудовому колективі.

 

Лабораторно-практична робота 7. Методика підбору і ростановки управлінських кадрів.

 

Тема 9. Лідерство і стилі керівництва:

• Лідери ситуативні та постійні;

• Зміст понять: лідер та керівник;

• Стилі лідерства та керівництва;

• Типи лідерів та їх основні характеристики.

 

Лабораторно-практична робота8. Визначення та врахування стилів лідерства в колективі.

Лабораторно-практична робота 9. Визначення формальних і неформальних лідерів у колективі.

Охорона праці

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці.

• Правила внутрішньго трудового розпорядку;

• Колективний договір;

• Державний і громадський контроль за охороною праці;

• Інструктаж з безпеки праці.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі:

• Загальні правила безпеки праці;

• Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

 

Лабораторно-практична робота 1. Відпрацювання навичок безпечного користування офісною технікою.

Лабораторно-практична робота 2. Відпрацювання навичок правильного розміщення офісної техніки.

Тема 3. Охорона пожежної безпеки:

• Характерні причини виникнення пожежі;

• Пожежонебезпечні властивості речовин.

Лабораторно-практична робота 3. Вивчення будови вогнегасників та прийомів гасіння пожеж.

Тема 4. Основи електробезпеки:

• Електричка промислова, статична і атмосферна;

• Вплив електричного струму на людину;

• Електричні травми та їх види;

• Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Лабораторно-практична робота 4. Оволодіння навичками безпечного звільнення потерпілого від дії електричного струму.

 

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії:

• Поняття про виробничу санітарію;

• Фізіологія праці;

• Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

 

Лабораторно-практична робота 5 Розробка раціонального режиму праці офісного працівника.

Тема 6. надання першої медичної допомоги  потерпілим при нещасних випадках:

• Основні принципи надання першої медичної допомоги;

• Перша допомога при запорошуванні очей;

• Ознаки отруєння та перша допомога потерпілому.

 

Лабораторно-практична робота 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим в разі нещасного випадку.

 

Тема 7. Охорона навколишнього середовища:

• Роль адміністратора щодо охорони навколишнього середовища.

 

читати далі

Наш заклад внесений до Єдиної Державної бази освіти України, в якому зазначений перелік всіх професій, ліцензійну кількость та атестацію професій.

По закінченні навання видається свідоцтва, додатки та сертифікати державного підприємства.

Доступні ціни, поетапна оплата.

ЗАЦІКАВИЛА ПРОГРАМА?

Вартість навчання: 4000грн., за курс. Можлива поетапна оплата.

Термін навчання 2 місяці.

Графік навчання: ранкові, групи вихідного дня, інтенсивний курс.

Свідоцтво державного підприємства

ЧОМУ обирають ПРОГРАМУ
Інститут підготовки кадрів промисловості

Переваги

Інститут підготовки кадрів промисловості більше 20 років співпрацює з центрами зайнятості і завжди уважно відстежує актуальні потреби ринку праці, що дає можливість пропонувати слухачам найбільш популярні спеціальності та напрямки навчання.

Переваги

Навчання на курсах Адміністратор дає знання та вміння тим, хто хоче освоїти роботу менеджера з кадрів, навчитися управляти персоналом.

Переваги

Для зручності наших слухачів створені денні і вечірні курси та групи віхідного дня. Після навчання видається свідоцтво та сертифікат встановленого зразка. Доступні ціни, поетапна оплата.

Переваги

Інститут підготовки кадрів промисловості більше 20 років співпрацює з центрами зайнятості і завжди уважно відстежує актуальні потреби ринку праці, що дає можливість пропонувати слухачам найбільш популярні спеціальності та напрямки навчання.